Verkeersveiligheidscoalitie presenteert verkeersveiligheidsmanifest 2.0

22-04-2021
753 keer bekeken

Een afname van 50% van het aantal verkeersdoden in 2030 en nul verkeersdoden in 2050. Dat is wat de verkeersveiligheidscoalitie voor ogen heeft. Daarom is het Manifest Verkeersveiligheid uit 2017 geactualiseerd en opnieuw aan het kabinet en de Tweede Kamer aangebonden.

Dit manifest biedt concrete aanknopingspunten voor een succesvol en samenhangend verkeersveiligheidsbeleid. 

‘Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit!’ Dat was de oproep van de Verkeersveiligheidscoalitie in 2017. En met resultaat: het kabinet Rutte III heeft er opvolging aan gegeven. Een nieuw Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 met negen waardevolle prioriteiten en substantiële investeringen volgden.

Aantal verkeersdoden stijgt 

Tegelijkertijd is het tij helaas nog lang niet gekeerd. Sterker nog: het aantal verkeersdoden stijgt en ligt met 661 mensen in 2019 beduidend hóger dan vier jaar ervoor. Het aantal mensen dat ernstig gewond raakt in het verkeer is inmiddels zelfs gestegen tot méér dan 21.000, ieder jaar weer. Velen houden daar de rest van hun leven grote beperkingen en pijn aan over. De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen bedragen 17 miljard euro per jaar. De druk op de acute en langdurige zorg is groot. En intussen groeien de bevolking en de mobiliteit door. 

Drie dringende oproepen 

Om écht effectief te zijn, moet het nieuwe kabinet en een nieuwe Tweede Kamer stevig doorpakken op terreinen waar alléén de rijksoverheid effectief het verschil kan maken. Dat leidt tot drie dringende oproepen.

Formuleer concrete doelstellingen

Voor 2030 én voor het kabinet; Nederland heeft als ambitie voor 2050: nul verkeersslachtoffers. Dat is mooi, maar politiek en beleidsmatig gezien ook te vrijblijvend. Scherp gesteld: om de ambitie waar te maken moet het verkeer elk jaar minstens 11% veiliger worden! De Europese Unie en de Verenigde Naties streven voor de komende tien jaar naar een halvering van het aantal verkeersslachtoffers (‘Decade of Road Safety 2021-2030’). Dat zou ons land dus minimaal óók moeten willen.

Maak speerpunten van verkeersveilige woonwijken, doorgaande wegen, voertuigen, ouderen en het tegengaan van afleiding

De prioriteiten zijn een aanvulling op de integrale en risicogestuurde aanpak die in het Manifest en het SPV 2030 centraal staat. Die noodzaak van een systematische en integrale aanpak is en blijft de hoeksteen van het duurzaam veiliger maken van ons wegverkeer.

Zorg voor een deugdelijke financiering

Van alle overheidsuitgaven behoren bewezen effectieve investeringen in meer verkeersveiligheid tot de meest kosteneffectieve: iedere euro betaalt zich 3 tot 4 keer terug. Investeren kost geld: uit doorrekeningen blijkt dat er de komende 30 jaar nog zeker 12 miljard extra nodig is ten opzichte van de huidige budgetten, waarvan ruim vijf miljard euro aan investeringen in een verkeersveilige infrastructuur. 

Gezamenlijke inzet

Een gezamenlijke inzet van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en wetenschap is nodig om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. In dit manifest benoemt de Verkeersveiligheidscoalitie de oplossingsrichtingen die naar onze mening integraal moeten worden uitgevoerd om op koers te raken voor genoemde doelstellingen.

Download het verkeersveiligheidsmanifest 2.0 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen