We zijn zowel werkgever, wegbeheerder áls opdrachtgever: verkeersveiligheid daarmee dagelijkse kost

12-12-2023
424 keer bekeken

Als je in het afgelopen decennium meer dan € 2 miljard hebt geïnvesteerd in onder meer de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van het totale Friese netwerk – samen met Rijkswaterstaat én een 18-tal gemeentes – dan kun je wel zeggen dat bewust onderweg flink op de agenda staat van provincie Fryslân.

Alle reden dus voor een verdiepend gesprek met Sieds Hoitinga, tot en met dit jaar als opgaveregisseur onder andere verantwoordelijk voor mobiliteit en infrastructuur. We hebben het met hem over de drie rollen die de provincie Fryslân vervult – vanuit hun cirkel van invloed: die van werkgever (voor al hun 850 collega’s), die van wegbeheerder (met een areaal van 520 kilometer wegennet én meer dan 188 kilometer fietspaden) én die van opdrachtgever (jaarlijks goed voor een inkoopvolume van zo’n € 30 miljoen aan beheer en onderhoud, los van de grote infrawerken).

Marktaandeel fiets stijgt flink

Hoe reizen de medewerkers van de Provincie Fryslân naar hun werk?

"Onze collega’s reizen overwegend met drie modaliteiten: fiets, OV of auto. Ons beleid is – begrijpelijk vanuit onze publieke rol – sterk gericht op fiets én OV. Die laatste modaliteit blijft wat ingewikkeld in onze regio, zeker gelet op de laatste ontwikkeling. Betekent dus dat de fiets (e-bike, speed pedelec) zwaar wint in populariteit. Niet in de laatste plaats omdat we woon-werkverkeer met de auto niet vergoeden als werkgever en het aantal parkeerplaatsen in onze parkeergarage bij het Provinciehuis een steeds schaarser wordend goed is. En het mooie is dat door de toepassing van e-bikes voor woon-werk afstanden ook groter worden. Dertig kilometer is heus geen uitzondering meer. Tel daarbij op dat ongeveer twee derde van al onze collega’s frequent thuiswerkt (gemiddeld 2 dagen per week). Of de contacten met bijvoorbeeld de Haagse collega’s die deels digitaal verlopen. Wat onze effectiviteit alleen maar vergroot! Daarmee is ons aandeel in woon-werkverkeer met een kwart afgenomen in vergelijking tot voor Corona!"

Ontraden telefoonverkeer

Hoe gaan jullie als provincie om met MONO?

"Als werkgever voelen wij ons uiteraard verantwoordelijk voor de veiligheid van onze eigen mensen: komt iedereen iedere avond ook weer veilig thuis? Daarom dat we ontraden dat er tijdens het rijden of fietsen wordt gebeld. Laat staan dat er vergaderd wordt tijdens het rijden. MONO rijden dus. Focus op het verkeer is ons motto. Maar in alle eerlijkheid: het gebeurt wel. Zij het sporadisch. Gelukkig kent iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. En als je kijkt naar het aantal incidenten, dat is vrijwel nihil. En als er sprake is van een ongeluk met een collega van de Provincie Fryslân dat ligt dat in de sfeer van parkeerschade of een over het hoofdgeziene paaltje. Gelukkig maar!"

Regie op regionale bereikbaarheid

Met MONO-zakelijk focussen we op de synergie tussen verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Hoe krijgen jullie dat als provincie voor elkaar?

"Realiseer je dat we hier – net als in alle andere provincies – te maken hebben met meerdere wegbeheerders. Niet alleen Rijkswaterstaat (hoofdwegennet), maar ook een 18-tal gemeentes. Los van alle provinciale wegen. Juist daarom dat wij als provincie daar regie op voeren, vanuit het gezichtspunt van de gebruiker. Om zo steeds oog te hebben voor thema's als bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Want als er barrières zijn op het vlak van bereikbaarheid, dan heeft dit automatisch consequenties voor het niveau van de verkeersveiligheid en duurzaamheid. Zo kampen wij momenteel met een groot aantal beweegbare bruggen op ons hoofdwegennet die versleten zijn. En als zo’n brug hapert heeft dat tot gevolg dat verkeer dan vaak door dorpen en gehuchten z’n weg moet zoeken. Zo ook zien we met lede ogen dat de Afsluitdijk de twijfelachtige eer heeft om in de landelijke file top-10 te staan als gevolg van onderhoud, dijkverzwaring en andere wegwerkzaamheden. Zéér zeker niet bevorderlijk voor de eerdergenoemde drie thema's (verkeersveiligheid, bereikbaarheid en duurzaamheid). Natuurlijk is dit frequent onderwerp van gesprek met onze collega’s van Rijkswaterstaat en het ministerie van IenW, maar zoiets is niet opgelost op een regenachtige achternamiddag!"

Investeringen in verkeersveiligheid

In de introductie hadden we het al even over investeringen van 2 miljard in verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Kun je een paar voorbeelden noemen?

"Laat ik een paar voorbeelden geven van een aantal prestigieuze projecten die we hier in Friesland hebben gerealiseerd. Waarbij inderdaad vooral fors is geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Zo realiseren we op het traject Bolsward-Leeuwarden op dit moment een 3-tal tunnels waarmee kruisend verkeer, waaronder fietsers het verkeer op de provinciale weg niet meer ontmoet. Hebben we op meerdere plekken in ons areaal gevaarlijke kruispunten vervangen door rotondes. En hebben we op grote schaal fietspaden verbreed tot bijna 4 meter. Allemaal verbeteringen die direct leiden tot een verlaging van het aantal incidenten."

Opdrachtnemers

In jullie rol als werkgever en wegbeheerder steken jullie veel tijd en geld in veilige, slimme en duurzame mobiliteit. Hoe zit het met jullie rol als opdrachtgever?

"Als je een opdracht uitvoert voor de Provincie Fryslân – denk dan aan een aannemer of een technisch installatiebureau – dan stellen we hoge eisen aan veiligheid. In de zin dat hetgeen wordt opgeleverd veilig moet zijn, maar we letten ook goed op het aspect van veiligheid tijdens de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld bewust deelnemen aan het verkeer. Veiliger, slimmer en duurzamer onderweg dus. Zeker als er sprake is van intensief verkeer in de directe omgeving. En doordat wij er zo op hameren als opdrachtgever zie je ook dat zich dit doorvertaalt naar de bedrijfsvoering van zo’n opdrachtnemer. Zo zetten we onze cirkel van invloed in om iedere dag weer te werken aan een veiligere, beter bereikbare en groenere wereld."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Bekijk ook

Cookie-instellingen